Co udělat, když zazní sirény? 

Jak funguje varovný systém a k čemu slouží

V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 100% všech trvale osídlených oblastí naší země. Je tvořen převážně sirénami, ale také obecními rozhlasy, napojenými na dálkové ovládání nebo ovládanými ručně/místně. Některé sirény (elektronické) „umějí mluvit", tj. po zaznění signálu je automaticky sdělena tísňová informace. Obdobně to platí i pro některé obecní rozhlasy (plní funkci místních informačních systémů). Většina sirén je však staršího typu (rotační), pouze „houkají" a po zaznění signálu není možné prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům obce druh ohrožení. Proto je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů.

Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva při ohrožení takového charakteru, kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. V České republice od r. 2001 platí pouze jeden varovný signál „Všeobecná výstraha", který Vám sdělí, že „se něco děje" a je na Vás se rychle dostat na bezpečné místo a zjistit další informace.


Jaké druhy signálu můžeme slyšet

Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „Všeobecná výstraha" je kolísavý tón po dobu 140 sekund a může zaznít 3x po sobě. U „mluvících" sirén následuje informace o druhu ohrožení, např. „Nebezpečí zátopové vlny", v každém případě ale příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie/hasičů nebo také zazní v televizi a rozhlase.

Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud v tuto dobu neslyšíte „svoji" sirénu v místě Vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný obecní úřad nebo hasičům. Signál „Zkouška sirén" je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund. U „mluvících" sirén a některých obecních rozhlasech je doplněn informací „Zkouška sirén". Zkouška sirén není tedy varovným signálem!

Požární poplach - tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Signál „Požární poplach" je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem bezprostředním okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni.

Jak skutečně jednotlivé signály znějí, si můžete vyzkoušet na www.stepanovice.cz/jak-zni-sirena (v MP3 formátu).

 

Jak se zachovat po spouštění varovného signálu Všeobecná výstraha 

Vyhledat úkryt

Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy, jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak - poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.

Pozor - v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně najděte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte i např. při rozsáhlém (např. lesním) požáru, sesuvu půdy, zemětřesení (časté např. ve Středomoří) atd.


Zodolnit úkryt

Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nejlépe izolovat od okolního prostředí. To je důležité zvláště při úniku chemických nebo radioaktivních látek. Především zavřete dveře a okna. Vypněte větrání či klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte utěsnit i otvor pod dveřmi do místnosti. Použijte k tomu izolační pásky nebo např. deky. Pokud nemáte jinou možnost, k ucpání použijte vlastní oblečení.

Jak správně postupovat při zajištění improvizovaného ukrytí, naleznete na dole uvedené webové stránce.

 

Zajistit informace

Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně netelefonujte, především ne na tísňové linky. V případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z televize a rádia - především ČT 1 a ČRo 1-Radiožurnál, popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů. Pokud nemáte v budově TV nebo radiopřijímač, pravděpodobně někdo z ukrytých bude mít discman, MP3 přehrávač nebo mobilní telefon s příjmem FM rádia. Dále postupujte podle pokynů z TV a rádií nebo zasahujících záchranářů. 


Jak se připravit na povodně? 

Co je povodeň?

Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody anebo voda nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat z určitého území nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Dělení povodní

Rozlišujeme 2 typy povodní:


 • přirozená povodeň: způsobená přírodními jevy(tání, dešťové srážky, chod ledů),
 • zvláštní povodeň: způsobená civilizačními vlivy (porucha vodního díla, která může vést až k havárii - např. protržení hráze).

 

Závažnější je povodeň zvláštní, která může nastat znenadání a její dopady by byly katastrofální. Vznik zvláštní povodně je však méně pravděpodobnější než vznik přirozené povodně.

 

Jaké rozlišujeme stupně povodňové aktivity (SPA)

 
1. SPA = BDĚLOST

 •  nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí,
 • za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou, 
 • při 1. SPA ještě nedochází k vybředení toku a jeho rozlivům, a tedy ani k hmotným škodám na majetku.
 •  

2. SPA = POHOTOVOST

 •  vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně 
 • přerůstá v povodeň a v době povodně,kdy však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto,
 • při 2. SPA již dochází k prvním rozlivům, které však nepáchají větší škody na majetku,
 • dochází většinou k zaplavování příbřežních luk a porostů, 
 • aktivují se povodňové orgány a další složky povodňové služby.


3. SPA = OHROŽENÍ

 •  vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území,
 • při 3. SPA dochází k zaplavování měst a obcí, a proto se provádějí zabezpečovací či záchranné práce. 
   


Aktuální informace o průtoku a odpovídajících stupních povodňové aktivity na Jižní Moravě získáte na webové stránce Povodí Moravy, s.p. www.pmo.cz/

 

Jak se na povodně připravit

 
Bydlíte-li v záplavové oblasti, připravte se na povodeň předem (jak dlouhodobá opatření, tak okamžité kroky k řešení při již hrozícím zaplavení obydlí).

 

a) dlouhodobá příprava:

 • pro stavbu obydlí si vytipujte místo, které nebude zaplaveno. Jste-li odhodláni stavět v místě, kde hrozí povodeň (pasivní zóna, v aktivní zóně je to zakázáno), počítejte s dodatečnými náklady na protipovodňové úpravy obydlí (a také s možnými problémy s neochotou pojišťoven při pojištění domu)
 • zjistěte si na Vašem obecním (městském) úřadě, do jaké výšky může být zaplaveno Vaše obydlí při přirozené povodni a za jak dlouho do Vaší obce dorazí průlomová vlna při zvláštní povodni (pokud v místě Vašeho bydliště hrozí),
 • pokud již Váš dům stojí, zvažte možné dodatečné stavební úpravy, které ochrání Váš majetek (např. izolace, zpětné klapky v potrubí...) - tyto informace naleznete u specializovaných firem (např. každoročně na veletrhu Envibrno- Watenvi). 
   


b) krátkodobá příprava (těsně před opuštěním obydlí):

 • pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
 • odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
 • připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem ...), 
 • uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie, 
 • uhaste otevřený oheň v topidlech,
 • připravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
 • informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte,
 • přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží), 
 • utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech, 
 • sledujte zprávy sdělovacích prostředků, 
 • odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy, 
 • v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.), 
 • řiďte se pokyny orgánů obce a záchranářů (zvl. při evakuaci), 
 • při odchodu z domu zabezpečte vchod a okna.


Jak se chovat při opuštění domácnosti, jak sbalit evakuační zavazadlo a kde se ukrýt při povodni naleznete v kapitolách

www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-postupovat-pri-evakuaci

www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/co-ma-obsahovat-evakuacni-zavazadlo

www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/improvizovane-ukryti-kde-a-jak-se-ukryt-v-pripade-nebezpečí

 

Na co byste se měli zaměřit po povodni

Zkontrolujte své obydlí, zejména:

 • statickou narušenost,
 • obyvatelnost bytu/domu, 
 • rozvody energií (plyn, elektřina), 
 • stav studny, 
 • stav kanalizace a rozvodů vody,
 • pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů (poměr tlaků - nebezpečí zborcení).Podle pokynů hygienika:

 • zlikvidujte potraviny zasažené vodou, 
 • zlikvidujte polní plodiny zasažené vodou, 
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní (vždy používejte ochranné prostředky!),
 • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
 • nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.
   


Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si u obecního (městského) úřadu vyžádejte:

 • finanční pomoc, 
 • pitnou vodu, potraviny, sezónní oblečení, hygienické potřeby,
 • potřebné nářadí (pro likvidaci povodňových škod), 
 • další potřebné prostředky (dezinfekční, ochranné atd.).
   


Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

 • vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody, 
 • chemické ošetření vody ve studni, 
 • laboratorní prověření kvality vody, 
 • povolení hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.
   


Kontaktujte Vaši pojišťovnu ohledně náhrady škody:

 • ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
 • vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví), 
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny, 
 • po uzavření šetření bude následovat odškodnění (náhrada škody).
   


Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:

 • informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací lze obdržet od obecního (městského) úřadu, 
 • jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem, 
 • dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů, 
 • dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění, 
 • odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí; nepodceňujte nebezpečí dlouhodobé práce v extrémních podmínkách, 
 • odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu; vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné ji co nejvíce využívat.


Co má obsahovat evakuační zavazadlo?

Evakuační zavazadlo a jeho obsah je v některých případech ohrožení to jediné,co Vám po opuštění domácnosti zůstane!

Co je to evakuace a evakuační zavazadlo?

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti kde nebezpečí nehrozí!

 

Evakuační zavazadlo

 
Evakuační zavazadlo je batoh,kufr nebo taška s věcmi,které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova , které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. /mimo nahlášení bomby v objektu,úniku plynu nebo jiné nebezpečné látky./

 

Jak by mělo vypadat evakuační zavazadlo?
 

Pokud dojde k takovému druhu ohrožení , kdy je nutné na více než jeden den opustit domácnost , je třeba si připravit evakuační zavazadlo pro sebe i ostatní členy domácnosti. Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo /dospělí do 25 kg,děti do 10 kg / , ideální je kufr na kolečkách , se kterým se dá manipulovat jen jednou rukou ,dále batoh ,/máte volné obě ruce / a nebo taška /nejméně vhodná / Nezapomeňte , že při přesunu se zavazadlem není vždy možné použít vlastní automobil ! /např. povodně / V mnoha domácnostech je také domácí zvíře , které je třeba vést ,nést či použít klec. /ptactvo,plazi,atd./


Obsah evakuačního zavazadla.

Pro snadnější zapamatování lze obsah zavazadla rozčlenit do několika logických skupin.


1. jídlo a pití, nádobí

2. cennosti a dokumenty

3. léky a hygiena

4. oblečení a vybavení pro přespání

5. přístroje , nástroje a zábava

 

První skupina.


Do první skupiny patří zejména trvanlivé a dobře zabalené potraviny,pitná voda /vše na 2-3 dny pro každého člena domácnosti /,krmivo pro domácí zvíře které berete s sebou,dále hrnek, miska,příbor,otvírák na konzervy. V případě že máte individuální dietický režim /např.bezlepková dieta , vegetariánství ,hare ..... hare, hare/,počítejte s tím ,že v místech náhradního ubytování s hromadným zajištěním stravování bude možné Vám vyjít vstříc jen v omezené míře ! Mějte tedy své speciální potraviny s sebou v dostatečném množství !

Druhá skupina.


Sem řadíme osobní dokumenty /rodný list , občanský průkaz , cestovní pas , karta zdravotní pojišťovny/jiné důležité dokumenty /pojistné smlouvy,stavební spoření,smlouvy o investicích,akcie/ a peníze v hotovosti - platební karty.

 

Třetí skupina.

 
Zde nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky , také doporučujeme vitamíny a běžné doplňky stravy. Dále si vezměte běžné hygienické potřeby v přiměřeném množství.

Čtvrtá skupina.

 
Tato skupina zahrnuje oblečení odpovídající danému typu ročního období a ostatním okolnostem , náhradní prádlo , obuv , spací pytel , karimetku , pláštěnku a deštník.

Pátá skupina.

Zde je důležitý mobilní telefon s nabíječkou , FM Radio /stačí ve formě MP3 - děti to znají /,svítilna, zavírací nůž /Rybička-staří to znají/ , šití,psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času - knihy,společenské hry,hračky.

 

No a jsme u konce a teď to všechno zabalíme!!!!

 

Je velmi pravděpodobné že při vyhlášení evakuace budete v časové tísni a ve stresu ! Při balení balení proto zvažujte priority. Obecně nejdůležitější jsou předměty zařazené do druhé a třetí skupiny. Vše ostatní Vám může v případě nouze někdo v místě náhradního ubytování půjčit ! Při balení se snažte využít co nejlépe omezený prostor zavazadla /např. ponožky do bot , konzervy do nádob apod. / Pokud Vám zbude místo , přibalte věci které jste ochotni půjčit či věnovat jiným. /potraviny,hračky...../ Každé zavazadlo opatřete cedulkou se jménem,adresou a číslem mobilního telefonu nebo jiným kontaktním údajem. Cedulku se jménem a adresou dejte do kapsy i malým dětem!!!

Chcete vědět více ?

Ostatní na adrese www.firebrno.cz/

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .